Digitální mapa veřejné správy - Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07254

OP vzdělávání pro konkurenceschopnost

Titulní pruh Nadpis
Digitální mapa veřejné správy | « Zpět

Digitální mapa veřejné správy

Účelová katastrální mapa (ÚKM)

  • jsou zdigitalizovány všechny papírové mapy katastru nemovitostí do podoby plně vektorové bezešvé mapy
  • digitalizace ÚKM bude v území, kde neproběhla oficiální digitalizace katastrálního úřadu
  • plocha na digitalizaci je celkem 370 000 ha - 670 katastrálních území, přibližně 460 000 parcel
  • zpracovatelem byla firma Gefos, informace o zpracování jsou na http://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/gs/ucelova-katastralni-mapa/ 
  • data ÚKM budou k dispozici za stejných podmínek jako katastrální data, pro obce zdarma

Portál pro ÚAP data (ÚAP = územně analytické podklady)

  • webový portál pro ÚAP data je k dispozici na adrese http://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz
  • portál sjednocuje data ÚAP pořizovaná krajem a jednotlivými ORP, shromažďuje je na jednom místě a umožňuje jejich výdej
  • interaktivní webová mapová aplikace umožňuje subjektům, které nemají možnost pořízení geodat ve vlastní režii, jednoduchým způsobem splnit svoji zákonnou povinnost poskytovatele dat ÚAP ve vazbě na § 27 odst. 3, 4 stavebního zákona